Adatkezelési tájékoztató

   

  Az Kártérítésed.hu Kft. alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az Ön adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletének (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “GDPR”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Társaságunk, mint Adatkezelő, az átláthatóság elvével összhangban, jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni Önt személyes adatainak kezeléséről, az adatkezeléssel összefüggő jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.l

  Fenntartjuk a jogot a jelen tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének  aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek.

   

  Kik vagyunk, és hogyan tud bennünket elérni?

  A Kártérítésed.hu Kft:

  Székhely: 1126 Budapest, Dolgos u.15

  Cégnyilvántartási szám: 01-09-371991

  Közösségi adószám: HU28743554

  Amennyiben jelen tájékoztató tartalmán túl az adatkezeléssel összefüggésben bármilyen  kérdése van, kérjük, írjon nekünk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy postai úton: 1450 Budapest, Pf. 144.

   

  1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

  Szolgáltatásunk nyújtása során kizárólag az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat kezeljük, melyeket a lentebbi felbontásban részletezünk az Ön részére.

  Értékcsökkenés kalkulációja esetén kezeljük az Ön:

  • Nevét;
  • E-mail címét;
  • Az Önt ért káreseménnyel kapcsolatos adatokat:
   • Káresemény időpontját,
   • A javítás költségére vonatkozó adatokat (munkadíj és anyagköltség);
  • Az érintett gépkocsira vonatkozó adatokat:
   • A gépkocsi forgalmi értéke,
   • Első üzembehelyezés időpontja,
   • Alvázszám,
   • Rendszám,
   • Futott km.

  Szakértői vélemény megrendelése esetén a fentebbieken túl az alábbi adatokat kezeljük:

  • Számlázási címet;
  • Lakcímet.

  Amennyiben ügyintézéssel összefüggésben felkeresi a Kártérítésed.hu Kft.-t e-mailben vagy postai úton, ezzel kapcsolatosan kezelhetjük még az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat, tipikusan: személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), káresemény körülményei, biztosítóra vonatkozó információk.

  Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, úgy ezzel kapcsolatosan a Kártérítésed.hu Kft. kezeli az Ön által megadott email címet.

   

  Amennyiben felkereste honlapunkat, úgy beállításainak függvényében, ún. cookie-kon/sütiken keresztül további adatkezelést végzünk. A sütik az Ön, mint felhasználó által használt böngésző, valamint honlapunkon tett egyedi beállításainak megfelelő tartalommal böngészésre használt eszközén kerülnek tárolásra. A honlap további használata során az Ön beállításai alapján letárolt sütik segítségével megkönnyítjük Önnek a honlapunk használatát, illetve az abból nyert információkkal statisztikai elemzést végzünk a honlapunk használatáról. A sütik vonatkozásában további információt a külön erre vonatkozó tájékoztatónkban talál.

   

  1. Mi az adatkezelés célja és jogalapja?
  • A Kártérítésed.hu Kft. szolgáltatásainak nyújtása: értékcsökkenés kiszámítása, az értékcsökkenési kalkuláció eredményének közlése, szakértői vélemény előállítása és rendelkezésre bocsátása. Jogalap: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
  • Számla kiállítása és továbbítása. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
  • Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az ügyfelek kérdéseinek, kéréseinek megválaszolását. Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • Az esetleges jogviták esetén álláspontunk igazolása, bizonyítása. Jogalap: a Kártérítésed.hu Kft. azon jogos érdeke, hogy esetleges jövőbeni jogviták esetén önnön álláspontját igazolni tudja (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
  • Érintetti kérelmek teljesítése. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
  • Hírlevél küldése, marketing tevékenység. Jogalap: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • Hírlevélről való leiratkozás kezelése. Jogalap: a Kártérítésed.hu Kft. azon jogos érdeke, hogy a GDPR-nak megfelelően a leiratkozás lehetőségét biztosítani tudja (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
  • Mindezen túl, bizonyos adatok kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is. Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

   

  1. Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

   Az adatkezelésre vonatkozó irányadó megőrzési idő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti ún. általános elévülési idő (5 év). A hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk ezen időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását (8 év).

  A hozzájáruláson alapuló adatkezeléseket legkésőbb az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, hírlevél esetén az arról való leiratkozásig, végezzük.

   

  1. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

   Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz kizárólag az ügyintézéshez kapcsolódóan, értékesítésre az adatokat nem használjuk fel:

  • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek,
  • könyvelőnek,
  • a szakértői vélemény kiállítása céljából az igazságügyi műszaki szakértőnek.

   

  1. Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

   Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

  Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

  Fizetésekhez a Simplepay szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

  Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

   

  1. Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel összefüggésben?

  Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

  • Díjak.Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, amely esetben, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem teljesítését.
  • Válaszadási határidő.Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Önnek.

   

  a) Hozzáféréshez való jog

  Visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket;
  • harmadik országba való adattovábbítás esetén a kapcsolódó megfelelő garanciák;
  • a személyes adatai általunk történő tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön joga ahhoz, hogy az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását kérje, illetve az adatkezelés ellen tiltakozzon;
  • az Ön joga ahhoz, hogy valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be az adatkezeléssel összefüggésben;
  • az adatok forrására vonatkozó információ (amennyiben az adatait nem Ön bocsátotta rendelkezésünkre);
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk.

   

  b) Helyesbítéshez való jog

  Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok helytállóságát, illetve pontosságát. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

   

  c) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Kártérítésed.hu Kft. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul);
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • ha az érintett személyes adatot jogellenesen kezeltük; vagy
  • ha a személyes adatokat a Kártérítésed.hu Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem áll módunkban teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:
  • a személyes adatok kezelését előíró, a Kártérítésed.hu Kft.r-e alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
  • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
  • jogi igények előterjesztéhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

   

  d) Adatkezelés korlátozására irányuló jog

  Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra;
  • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett az adatok korlátozását kéri;
  • ha a Kártérítésed.hu Kft.-nek már ninncs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • ha tiltakozáshoz való jogával élt, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a Kártérítésed.hu Kft. csak tárolhatja. Más adatkezelési műveletet az adatokat akkor végezhetünk,  ha

  • Ön ehhez hozzájárult, vagy
  • az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
  • valamely tagállam fontos közérdekből elrendeli az adatkezelést.

  Amennyiben kérésére korlátoztuk az adatainak kezelését, úgy a korlázotás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

   

  e) Adathordozhatósághoz való jog

   Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pont), vagy a felek közötti szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) , és az adatkezelés automatizált módon történik.

   

  f) Tiltakozáshoz való jog

  Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Kártérítésed.hu Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  g) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott olyan döntések hatálya alól, amelyek Önre nézve joghatással járnak vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

  • az Ön és a Kártérítésed.hu Kft. közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

   

  Jogorvoslati lehetőségek

  Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünkkel megsértettük az Ön jogait vagy szabadságait, keressen fel minket bizalommal az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy postai úton, 1450 Budapest, Pf. 144.

  A felügyeleti hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Elérhetőségek: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391-1400 Fax: +36 1 391-1410 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap: http://naih.hu

  Ön a Kártérítésed.hu Kft. székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait nem a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeltük, és ennek következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait.

  Kelt, Budapest, 2022/01/27

  A Kártérítésed.hu küldetése, hogy minden károsult számára hatékony segítséget nyújtson az elérhető legnagyobb értékcsökkenési kártérítési összeg érvényesítésében.

  kártérítésed.hu Kft.

  Adószám:  28743554-2-43

  Cégjegyzékszám: 01-09-371991

  / karteritesed.hu